Październik 15 2019 05:27:18
Nawigacja
Strona główna
Kadra pedagogiczna
Pracownicy szkoły
Samorząd uczniowski
Klasy i wychowawcy
Nasz Patron
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły
Kalendarz wydarzeń i uroczystości
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Prawa i obowiązki ucznia
Plan lekcji
Dane teleadresowe szkoły
Kontakt
Galeria zdjęć
Statut Szkoły
Prace uczniów
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 263
Najnowszy użytkownik: kamila
Ostatnio dodane zdjęcia


Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PIOTRKÓWKU

 

Opracowane przez Radę Pedagogiczną w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.(Dz.U. 2015 poz. 843)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 83, poz. 562)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (DZ. U. nr 199 poz. 2046)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.(Dz. U. nr 14 poz. 129)

Uwzględnia opinię Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

     

ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA

§1

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE MA NA CELU

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

2. Pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

4. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5. Umożliwianie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

§ 2

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW 

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  w     stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli  oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2)   ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3)  ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6)  ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 3 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

§ 4 

1.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:

1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

§ 5 

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

§ 6

SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJęTNOŚCI W KLASACH I-III

1. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programu nauczania opartego o podstawę programową.

2. Podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja ucznia w różnorodnych sytuacjach dydaktycznych, ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.

 

1. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej.

1. Ocenianie w klasach I-III ma na celu wspierać szkolny rozwój ucznia poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o jego szkolnych osiągnięciach. Celem oceniania jest:

   -   poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju

   - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie

   - doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od    indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności

   - motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

 

2. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia.

1. Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia.

2. Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie:

- edukacji polonistycznej: czytanie, pisanie, słuchanie, wypowiadanie się /ustne i pisemne/, gramatykę i ortografię.

- edukacji matematycznej: pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy, opanowanie podstawowych działań arytmetycznych /dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie/, umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, wiadomości z geometrii i umiejętności praktycznych

- edukacji społeczno - przyrodniczej: wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym i środowisku społecznym, umiejętność dokonywania obserwacji

-  edukacji plastyczno – technicznej: kultura pracy, działalność plastyczno - techniczna,

-  edukacji muzycznej: odtwarzanie i słuchanie muzyki, ruch przy muzyce, wiedza o muzyce,

-  wychowanie fizyczne: sprawność fizyczno - ruchową, bezpieczeństwo, gry i zabawy ruchowe,

- edukacji językowej /język angielski/: rozpoznawanie zwrotów stosowanych na co dzień oraz krótkich tekstów, czytanie wyrazów i prostych zdań, przepisywanie wyrazów i zdań, wypowiadanie się,

- zajęć komputerowych/informatyki: znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera, posługiwanie się wybranymi programami, wyszukiwanie i korzystanie z informacji.

3. W klasie I ocenianie ucznia poprzedzone jest zdiagnozowaniem jego osiągnięć, które stanowi punkt odniesienia do postępów jego rozwoju.

3. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:

1) stopień celujący (6) oznacza, że uczeń opanował treści znacznie wykraczające poza podstawę programową co jest efektem jego samodzielnej pracy i indywidualnych zainteresowań, umie formułować oryginalne i przemyślane wnioski, potrafi  selekcjonować nabytą wiedzę, z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach.

2) stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres treści określonych podstawą programową, potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska, umie bronić swoich poglądów, a także potrafi dochodzić do porozumienia w kwestiach spornych, wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia.

3) stopień dobry (4) oznacza, że uczeń opanował treści konieczne, podstawowe i rozszerzające, umie samodzielnie pracować z podręcznikiem i materiałem źródłowym, rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod.

4) stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował treści konieczne i podstawowe, rozumie treści określone w podstawach programowych, z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy, posiada proste, niezbędne w życiu umiejętności, próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko, przejawia własną inicjatywę i aktywność w czasie lekcji.

5) stopień dopuszczający (2) oznacza, że uczeń opanował treści konieczne, niezbędne w uczeniu danego przedmiotu, ma braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrobić, przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości i umiejętności, słucha instrukcji nauczyciela i współpracuje z nim.

6) stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności, nie prowadzi systematycznie zeszytów, a na zajęciach z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki nie angażuje się w najmniejszym stopniu, nie chce korzystać z proponowanych form pomocy.

4. Narzędzia i metody oceniania umiejętności ucznia.

1. Ocenę opisową redaguje się na podstawie informacji zgromadzonych za pomocą narzędzi oceniania.

2. Gromadząc informacje na temat postępów ucznia nauczyciel korzysta z następujących metod i narzędzi kontrolno-diagnostycznych takich jak:

- sprawdziany

- testy osiągnięć szkolnych

- karty pracy ucznia

- zeszyty ucznia i zeszyty ćwiczeń

- aktywność i praca na lekcji

- bieżącą obserwację ucznia.

3. W systemie oceniania bierzemy również pod uwagę:

- prace domowe

- wytwory pracy ucznia

- indywidualne i grupowe prace na lekcji

- prace średnio i długoterminowe.

4. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się:

- pochwały ustne

- symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6.

5. Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych:

- ocena celująca (cel) – 6

- ocena bardzo dobra (bdb) – 5

- ocena dobra (db) – 4

- ocena dostateczna (dst) – 3

- ocena dopuszczająca (dop) – 2

- ocena niedostateczna (ndst) – 1.

            W ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie + (plus) i - (minus)

 

Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną oceną:

%

ocena

100

6 (celujący)

99-90

5 (bardzo dobry)

89-75

4 (dobry)

74-50

3 (dostateczny)

49-30

2 (dopuszczający)

29-0

1 (niedostateczny)

 

Dyktanda – ocenia się ilość błędów ortograficznych, literowych i interpunkcyjnych:

Ilość błędów

ocena

0-1

6 (celujący)

2

5 (bardzo dobry)

3-4

4 (dobry)

5

3 (dostateczny)

6-7

2 (dopuszczający)

8 i więcej

1 (niedostateczny)

 

            Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wymagania są dostosowane do aktualnych możliwości ucznia. 

5. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów

1. Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów:

- w dzienniku lekcyjnym

- w zeszycie ucznia i ćwiczeniach

- na wytworach pracy ucznia.

6. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców przez nauczycieli, o postępach uczniów w nauce i zachowaniu.

1. Na początku roku szkolnego rodzice zapoznawani są z wymaganiami programowymi i kryteriami ocen, zgodnie z którymi nauczyciel ocenia osiągnięcia ucznia oraz na bieżąco otrzymują informacje o postępach swoich dzieci zgodnie z zapisem w niniejszym dokumencie.

 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

3. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.

     - ocena śródroczna jest przedstawiona w formie karty osiągnięć ucznia,

     - ocena roczna jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie.

7. Indywidualizacja nauczania

        W nauczaniu zindywidualizowanym prowadzący zajęcia kieruje swoją uwagę na poszczególnych uczniów i dostosowuje nauczanie do ich predyspozycji. W takim trybie każdy uczeń w klasie pracuje w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie.

Zasadę indywidualizacji nauczania nauczyciel można realizować na różne sposoby, np:

I. Przez prowadzenie lekcji na kilku poziomach nauczania.

II. Przez zróżnicowane zadawanie prac domowych.

III. Poprzez stosowanie na lekcjach kart dydaktycznych.

IV. Przez organizowanie różnych konkursów przedmiotowych.

V. Przez wprowadzenie na lekcje gier dydaktycznych, zabaw, łamigłówek, krzyżówek, domina itp.

§ 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I-III

 ZACHOWANIE – wymagania szczegółowe

Ocena z zachowania jest oceną opisową uwzględniającą spełnienie następujących wymagań:

1. Stosunek do obowiązków szkolnych.

2. Kultura osobista.

3. Aktywność społeczna, udział w życiu klasy.

4. Zachowanie podczas przerw i lekcji.

Ocena cząstkowa z zachowania wyrażona jest znakiem „+ , -” .

1. Zachowanie wzorowe.

a) Uczęszcza systematycznie i punktualnie na zajęcia lekcyjne.

b) Starannie przygotowuje się do zajęć, odrabia zadania domowe i uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole.

c) Wykazuje aktywność podczas wszystkich zajęć.

d) Nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

e) Aktywnie uczestniczy w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

f) Szanuje mienie szkolne oraz własność prywatną i cudzą.

g) Przychodzi w stroju galowym na uroczystości szkolne, koncerty.

h) Nie używa wulgaryzmów i kulturalnie odpowiada na pytania nauczycieli i innych pracowników.

i) W każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa.

j) Reaguje na dostrzeżone objawy zła.

k) Nie stosuje aktów przemocy psychicznej i fizycznej.

l) Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

m) Używa zwrotów grzecznościowych i okazuje szacunek innym osobom.

n) Jest prawdomówny.

2. Zachowanie bardzo dobre.

a) Uczęszcza systematycznie i punktualnie na zajęcia lekcyjne.

b) Starannie przygotowuje się do zajęć, odrabia zadania domowe i uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole.

c) Wykazuje aktywność podczas wszystkich zajęć.

d) Nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

e) Aktywnie uczestniczy w pracy na rzecz klasy.

f) Szanuje mienie szkolne oraz własność prywatną i cudzą.

g) Przychodzi w stroju galowym na uroczystości szkolne, koncerty.

h) Nie używa wulgaryzmów i kulturalnie odpowiada na pytania nauczycieli i innych pracowników.

i) W każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa.

j) Reaguje na dostrzeżone objawy zła.

k) Nie stosuje aktów przemocy psychicznej i fizycznej.

l) Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

m) Używa zwrotów grzecznościowych i okazuje szacunek innym osobom.

n) Jest prawdomówny.

3. Zachowanie dobre.

a) Uczęszcza systematycznie i punktualnie na zajęcia lekcyjne.

b) Zazwyczaj starannie przygotowuje się do zajęć, odrabia zadania domowe i uzupełnia braki  wynikające z nieobecności w szkole.

c) Wykazuje aktywność podczas większości zajęć.

d) Zazwyczaj nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

e) Dość chętnie uczestniczy w pracy na rzecz klasy.

f) Szanuje mienie szkolne oraz własność prywatną i cudzą.

g) Przychodzi w stroju galowym na uroczystości szkolne, koncerty.

h) Nie używa wulgaryzmów i kulturalnie odpowiada na pytania nauczycieli i innych pracowników.

i) W każdej sytuacji stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

j) Zazwyczaj reaguje na dostrzeżone objawy zła.

k) Nie stosuje aktów przemocy psychicznej i fizycznej.

l) Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

m) Używa zwrotów grzecznościowych i okazuje szacunek innym osobom.

n) Stara się być prawdomówny.

4. Poprawne

a) Uczęszcza systematycznie i zazwyczaj punktualnie na zajęcia lekcyjne.

b) Przygotowuje się do zajęć, zazwyczaj odrabia zadania domowe.

c) Nie zawsze aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

d) Zazwyczaj nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

e) Szanuje mienie szkolne oraz własność prywatną i cudzą.

f) Przychodzi w stroju galowym na uroczystości szkolne, koncerty.

g) Stara się nie używać wulgaryzmów i kulturalnie odpowiada na pytania nauczycieli i innych pracowników.

h) Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa.

i) Nie zawsze reaguje na dostrzeżone objawy zła.

j) Zazwyczaj nie stosuje aktów przemocy psychicznej i fizycznej.

k) Stara się godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

l) Nie zawsze używa zwrotów grzecznościowych i okazuje szacunek innym osobom.

m) Zdarza się okłamywać.

5. Nieodpowiednie.

a) Często spóźnia się na zajęcia lekcyjne.

b) Często nie przynosi przyborów szkolnych, nie odrabia zadań domowych, nie uzupełnia braków wynikających z nieobecności w szkole.

c) Nie wykazuje aktywności podczas zajęć.

d) Często przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

e) Często niszczy mienie szkolne oraz własność prywatną i cudzą.

f) Nie przychodzi w stroju galowym na uroczystości szkolne, koncerty.

g) Używa wulgaryzmów i niekulturalnie odpowiada na pytania nauczycieli i innych pracowników.

h) Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.

i) Często nie reaguje na dostrzeżone objawy zła.

j) Zdarza się, że stosuje agresję fizyczną i słowną.

k) Często niekulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

l) Nie używa zwrotów grzecznościowych.

m) Często kłamie.

6. Naganne

a) Zazwyczaj spóźnia się na zajęcia lekcyjne.

b) Zazwyczaj nie przynosi przyborów szkolnych, nie odrabia zadań domowych, nie uzupełnia braków wynikających z nieobecności w szkole.

c) Unika jakiejkolwiek aktywności podczas zajęć, niechętnie pracuje na lekcji, nie wykonuje poleceń nauczyciela.

d) Przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

e) Często niszczy mienie szkolne oraz własność prywatną i cudzą.

f) Nie przychodzi w stroju galowym na uroczystości szkolne, koncerty.

g) Używa wulgaryzmów i niekulturalnie odpowiada na pytania nauczycieli i innych pracowników.

h) Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.

i) Zazwyczaj nie reaguje na dostrzeżone objawy zła.

j) Stosuje agresję fizyczną i słowną w stosunku do innych uczniów.

k) Niekulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.

l) Nie używa zwrotów grzecznościowych.

m) Kłamie, nie potrafi przyznać się do winy.

 

1. Bieżące oceny w klasach IV- VIII szkoły podstawowej oraz oceny śródroczne i końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący  – 6

2) stopień bardzo dobry – 5

3) stopień dobry – 4

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny – 1

2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: + (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.

3. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.

4. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:

1) stopień celujący (6) oznacza, że uczeń opanował treści znacznie wykraczające poza podstawę programową co jest efektem jego samodzielnej pracy i indywidualnych zainteresowań, umie formułować oryginalne i przemyślane wnioski, potrafi  selekcjonować nabytą wiedzę, z powodzeniem bierze udział w konkursach i olimpiadach.

2) stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres treści określonych podstawą programową, potrafi samodzielnie interpretować i wyjaśniać fakty i zjawiska, umie bronić swoich poglądów, a także potrafi dochodzić do porozumienia w kwestiach spornych, wnosi twórczy wkład w realizowane zagadnienia.

3) stopień dobry (4) oznacza, że uczeń opanował treści konieczne, podstawowe i rozszerzające, umie samodzielnie pracować z podręcznikiem i materiałem źródłowym, rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod .

4) stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował treści konieczne i podstawowe, rozumie treści określone w podstawach programowych, z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy, posiada proste, niezbędne w życiu umiejętności, próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko, przejawia własną inicjatywę i aktywność w czasie lekcji.

5) stopień dopuszczający (2) oznacza, że uczeń opanował treści konieczne, niezbędne w uczeniu danego przedmiotu, ma braki w podstawowych wiadomościach, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrobić, przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości i umiejętności, słucha instrukcji nauczyciela i współpracuje z nim.

6) stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności, nie prowadzi systematycznie zeszytów, a na zajęciach z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki nie angażuje się w najmniejszym stopniu, nie chce korzystać z proponowanych form pomocy.

5. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.

Minimalne wymagania procentowe na daną ocenę:

%

Ocena

Powyżej 100

Celująca (6)

100-91

Bardzo dobra (5)

90-75

Dobra (4)

74-51

Dostateczna (3)

50-31

Dopuszczająca (2)

30-0

Niedostateczna (1)

            Wymagania mogą być podwyższone w ramach przedmiotowych zasad oceniania poszczególnych przedmiotów.

6. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

1) praca klasowa – rozumiana jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane w szkole podczas zajęć edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące materiał większy niż z trzech lekcji:

a) w jednym tygodniu mogą być najwyżej 2, takie prace, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem,

   b) ocena powinna być wpisana do zeszytu przedmiotowego i potwierdzona przez rodziców,

   c) jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem.

7. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.

8. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni.

9. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas wywiadówek,  zebrań, których roczny harmonogram podaje dyrektor do 30 września oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem.

§ 7 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

4. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów w klasach IV–VIII:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:                                                                               

1. sumiennie wykonuje wszystkie obowiązki szkolne- wzór ( nie spóźnia się, zawsze jest   przygotowany do lekcji, w terminie usprawiedliwia wszystkie nieobecności, dba o estetykę stroju), wyjątkowo aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i poza-lekcyjnych, bierze udział w konkursach, olimpiadach, turniejach sportowych i osiąga w nich sukcesy.

2. Swoją postawą i działaniem pozytywnie wpływa na funkcjonowanie zespołu klasowego, troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne, przeciwstawia się jego niszczeniu, przestrzega norm współżycia społecznego w szkole i poza nią, chętnie udziela pomocy słabszym, jest inicjatorem wielu działań na rzecz klasy i szkoły.                                                                       

3. Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami szkoły ( zna biografię Patrona, hymn, symbolikę sztandaru), godnie reprezentuje szkołę, utożsamia się ze szkołą i jej tradycjami.                                                                                         

4. Wyróżnia się kulturą języka ojczystego.

5. Wzorowo i zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (podczas zajęć lekcyjnych, przerw, wycieczek, zawodów sportowych).

6. Uczeń jest taktowny, bardzo koleżeński, prawdomówny, uczciwy- zawsze pamięta, że niektóre szkolne i pozaszkolne wydarzenia wymagają od niego specjalnego zachowania i ubioru.

7. Zawsze i wszędzie stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów oraz wszystkich pracowników szkoły.

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:                                                                            

1. Wykonuje wszystkie obowiązki szkolne: aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, jest przygotowany do lekcji, dba o stosowny strój, usprawiedliwia wszystkie nieobecności, brak nieuzasadnionych spóźnień.                                                                                                     

2. Czynnie uczestniczy w życiu klasowym: troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne, chętnie wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły.                                          

3. Godnie zachowuje się podczas uroczystości i imprez związanych z tradycjami szkoły (zna biografię Patrona, hymn), godnie reprezentuje szkołę, utożsamia się ze szkołą i jej tradycją.

4. Dba o kulturę języka ojczystego.

5. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole ( podczas lekcji, przerw, wycieczek, zawodów sportowych).

 6. Uczeń jest taktowny, koleżeński, prawdomówny, uczciwy, zawsze pamięta, że niektóre szkolne i pozaszkolne wydarzenia wymagają od niego właściwego zachowania i ubioru.

 7. Zawsze i wszędzie stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek i kolegów, wszystkich pracowników szkoły i dorosłych.

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:                                                                             

1. Dobrze wykonuje wszystkie obowiązki szkolne, uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i stara się być aktywny, ewentualne uchybienia mieszczą się w zakresie tolerancji i prawa ucznia do określonej liczby nieprzygotowań wyznaczonych przez zwyczaj i tradycję szkolną.

 2. Uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły.                                                                      

3. Godnie zachowuje się podczas uroczystości i imprez szkolnych.                                                    

4. Poprawnie posługuje się mową ojczystą, nie stosuje wulgaryzmów.                                             

5. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole.                                                

6. Uczeń jest taktowny, uczciwy i obiektywny.                                                                                

7. Okazuje szacunek swoim koleżankom i kolegom oraz osobom dorosłym.

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń , który:

1. Wykonuje wszystkie obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości, uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, ewentualne uchybienia mieszczą się w zakresie tolerancji.                               

2. Uczestniczy w pracy na rzecz klasy i szkoły, wie czym jest mienie szkolne oraz stara się o nie dbać.                                                                      

3. Uczestniczy w uroczystościach oraz imprezach związanych z tradycjami szkoły.                         

4. Poprawnie posługuje się mową ojczystą.                                                                                       

5. Pamięta o zasadach bezpieczeństwa.                    

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

23-04-2010 21:34
Nasza Szkoła jest super Wink

20-04-2010 12:20
W naszej szkole wszystko jest SUPER Shock

11-04-2010 20:24
jaka najlepsza Bombowa

31-03-2010 13:21
Nasza szkoła jest fajna Grin

19-03-2010 21:40
Świetnie, że powstała strona szkoły Wink Smile

16-03-2010 11:48
cześć piękna Pfft

16-03-2010 11:47
Cześć

16-03-2010 11:46
Pfft

16-03-2010 11:46
CO ROBIMY NA W-F ??????????????? ;P

16-03-2010 11:45
SIEMA Wink