Wrzesień 25 2022 03:36:30
Nawigacja
Strona główna
Kadra pedagogiczna
Pracownicy szkoły
Samorząd uczniowski
Klasy i wychowawcy
Nasz Patron
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły
Kalendarz wydarzeń i uroczystości
Prawa i obowiązki ucznia
Plan lekcji
Dane teleadresowe szkoły
Kontakt
Galeria zdjęć
Statut Szkoły
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Dla uczniów - zadania do wykonania
Prace uczniów
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 263
Najnowszy użytkownik: kamila
Ostatnio dodane zdjęcia


Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły

KONCEPCJA
FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU


SZKOŁY  PODSTAWOWEJ im.  WŁADYSŁAWA  JAGIEŁŁYW PIOTRKÓWKU
W  LATACH  2017-2022


 Charakterystyka szkoły i środowiska

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły funkcjonuje na obszarze wiejskim. Większość uczniów jest dowożona autobusem, który zapewnia organ prowadzący.

Lokalizacja szkoły

Mocne strony:

- bliski kontakt z przyrodą;
- brak wpływu grup subkulturowych ( narkotyki, dopalacze);
- uczeń nie jest anonimowy w środowisku lokalnym;
- uczniowie nie są bezpośrednio narażeni na zagrożenia komunikacyjne ( bezpieczne położenie);

Słabe strony:

- uczniowie mają ograniczony dostęp do instytucji kulturalnych ( kino, teatr, dom kultury, itp. ).

Kadra szkoły

   W szkole pracuje 10 nauczycieli, którzy posiadają przygotowanie do prowadzenia zajęć obowiązkowych i dodatkowych ( od września 2017 r., w związku z reformą będzie jeszcze pracować 4 nauczycieli- na części etatu).    W tej grupie jest 7 nauczycieli dyplomowanych i 2 mianowanych, 1 stażysta. Nauczyciele uczą rozwiązywania problemów w sposób twórczy, uczą poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, troszczą się o harmonijny rozwój ucznia, rozwijają zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych. Zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Znają sytuację rodzinną swoich wychowanków.  Starają  się  pomóc  uczniom  z  problemami, zarówno w nauce, jak i zachowaniu. Motywują do działania, zachęcają do pracy,  wspomagają rozwój ucznia. W tym celu aktywnie współpracują z rodzicami oraz PPPP w Płocku. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, aktywnie uczestniczą w życiu gminy.

Baza szkoły

Mocne strony:

- przestrzenne, jasne, estetyczne, przytulne klasy, sprzyjające miłej atmosferze nauki;
- dość dobre wyposażenie klas;
- duży korytarz umożliwiający swobodne, bezpieczne przemieszczanie się, np. w czasie ewakuacji;
- sala komputerowa z której mogą korzystać wszystkie klasy;
- dobrze wyposażona biblioteka ( ciągle uzupełniamy księgozbiór);
- duża, zielona przestrzeń wokół szkoły;
- plac zabaw:
- boisko do koszykówki i piłki nożnej.

Słabe strony

- brak dużej sali gimnastycznej;
- brak stołówki;
- brak świetlicy;
- przestarzałe komputery.

Organizacja pracy

Mocne strony

- jednozmianowość;
- plan lekcji zgodny z zasadami higieny pracy;
- brak anonimowości uczniów;
- dobre kontakty interpersonalne;
- bezpieczeństwo uczniów ( dyżury nauczycieli, opieka nad uczniami oczekującymi na autobus, opieka podczas dowozu uczniów).

Słabe strony

- ograniczona możliwość organizowania zajęć pozalekcyjnych w godzinach popołudniowych;
- trudności z dojazdem dzieci na konkursy, zawody, uroczystości pozaszkolne.

 

Tradycje i obyczaje szkoły

   Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły należy do aktywnych placówek z długoletnią historią. Może szczycić się elementami tożsamości- imieniem ( nadanym 24 sierpnia 1966r.) i sztandarem przekazanym przez Radę Rodziców ( 23 października 2010r. ). Szkoła pielęgnuje pamięć rocznic i świąt państwowych: Święto Niepodległości, Rocznicę Śmierci Jana Pawła II, Święto Konstytucji 3-Maja. Elementami jednoczącymi naszą społeczność szkolną są stałe, organizowane od lat uroczystości i imprezy szkolne: Rozpoczęcie Roku Szkolnego, Dzień Chłopaka, Ślubowanie Pierwszaków, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki Integracyjne z udziałem wychowanków SOSW
w Mocarzewie, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa Choinkowa, Dzień Mamy i Taty, Zakończenie Roku Szkolnego. Do tradycji szkoły należy również organizowanie
uczestnictwo w imprezach lokalnych. Organizujemy Przegląd Piosenki Szkolnej „ Rozśpiewana Szkoła”, promujący talenty muzyczne, w którym biorą udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Nasi uczniowie prezentują swoje talenty biorąc udział w konkursach i przeglądach organizowanych przez inne szkoły.
W szkole prowadzona jest kronika, w której odnotowuje się wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia szkoły wzbogacone materiałami fotograficznymi.

Misja szkoły

Najważniejszym dobrem jest UCZEń, który w przyjaznej atmosferze i przy wzajemnej akceptacji zwiększa swoje szanse na osiąganie sukcesów w przebiegu kariery szkolnej. Naszym celem jest wychowanie i wykształcenie ucznia, który kierując się uniwersalnymi wartościami takimi jak: dobro, miłość, uczciwość, odpowiedzialność, patriotyzm, aktywnie i świadomie funkcjonuje we współczesnym świecie. Jesteśmy po to, aby we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym wychować i edukować człowieka XXI wieku:

- posługującego się językami obcymi;

- umiejętnie wykorzystującego technologię informacyjno – komunikacyjną;

- dbającego o środowisko naturalne;

- rozwijającego swoje uzdolnienia i zainteresowania.

Motywujemy ucznia do wszechstronnego rozwoju. Kierujemy się wiedzą, doświadczeniem i intuicją wychowując i kształcąc ucznia samodzielnego, kreatywnego, dobrze przygotowanego do następnego etapu edukacji oraz potrafiącego odnaleźć się w otaczającym świecie.

 Wizja szkoły

  Największym marzeniem szkoły jest wychowanie absolwentów twórczych, dbających o siebie i innych ludzi, którzy poprzez własny rozwój będą tworzyć społeczeństwo przyszłości.

          Jest to:

 • Szkoła nowoczesna, innowacyjna, dobrze wyposażona, z dobrą bazą lokalową;
 • Szkoła, w której zatrudnieni są wykwalifikowani nauczyciele- wiarygodni, zaangażowani w proces nauczania i wychowania. Otwarci na nowe wyzwania, wrażliwi na potrzeby jednostek, zawsze gotowi do udzielenia im wsparcia. Priorytetem dla nich jest przekazywanie wiedzy z zastosowaniem technik informacyjno- komunikacyjnych. Stanowią autorytet dla swoich wychowanków, kształtują w nich umiejętności życiowe oraz rozwijają poczucie własnej wartości.
 • Szkoła, w której w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych każdy uczeń może rozwijać swoje talenty, zainteresowania i uzdolnienia, twórczo rozwiązywać różnorodne problemy, budować wiarę we własne siły i możliwości.
 • Szkoła, która uczy myśleć, analizować, uczy tolerancji i zrozumienia dla innych. Działa w oparciu o przyjęte normy oraz daje możliwość samorealizacji.
 • Szkoła, w której każdy uczeń czuje się bezpieczny i akceptowany przez nauczycieli i rówieśników. Łączy ich wzajemny szacunek. Nauczyciel zawsze ma czas dla ucznia, otacza go opieką i pomocą.
 • Szkoła, która propaguje i upowszechnia  wartości etyczne- humanitaryzm, odpowiedzialność, akceptację drugiego człowieka, respektowanie prawa innych, wartości uniwersalne, prawdę i sprawiedliwość.
 • Szkoła, w której rodzice angażowani są do wspólnego i efektywnego uczestnictwa w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci.
 • Szkoła, która współdziała ze środowiskiem lokalnym. Organizuje i uczestniczy w różnych imprezach, uroczystościach i konkursach.

Model absolwenta

Celem szkoły jest przygotowanie ucznia do dalszej edukacji poprzez stworzenie takich warunków, aby opuszczając szkołę:

W sferze nauki:

 • posiadał wiedzę i umiejętności  niezbędne do dalszego kształcenia
 • umiał samodzielnie uczyć się i korzystać z dostępnych źródeł informacji
 • potrafił planować, organizować i oceniać własną naukę
 • poprawnie posługiwał się językiem ojczystym
 • posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym
 • posługiwał się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi w zdobywaniu, dokumentowaniu i prezentowaniu wiedzy.

W sferze społecznej:

 • potrafił dobrze funkcjonować w otaczającym świecie
 • znał i respektował prawa człowieka, był tolerancyjny- akceptował różne postawy i poglądy
 • umiał rzetelnie pracować indywidualnie i współpracować w zespole zgodnie z obowiązującymi zasadami i poczuciem współodpowiedzialności
 • cechował się wysoką kulturą osobistą, był życzliwie nastawiony do świata i ludzi
 • potrafił rozwiązywać problemy w sposób aprobowany przez środowisko
 • promował zdrowy styl życia
 • dbał o otaczające środowiskowe
 • dbał o bezpieczeństwo własne i innych.

W sferze kulturowej:

 • był otwarty na europejskie i światowe wartości kultury
 • znał historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i kraju
 • potrafił korzystać z dóbr kultury, uczestniczyć w życiu kulturalnym, a nawet je tworzyć
 • miał świadomość potrzeby współpracy i integrowania się z innymi narodami, przy zachowaniu własnej tożsamości i odrębności narodowej
 • szanował dobra kultury i przyrody, symbole narodowe i religijne.

Model wychowawcy i nauczyciela

    Nauczyciel to człowiek dojrzały do podjęcia swojej roli i odpowiedzialny za rezultaty oraz proces dydaktyczny i wychowawczy. Nauczyciel uczy i wychowuje na lekcjach, po lekcjach, na wycieczkach, na przerwach, spacerach, dosłownie w każdej chwili i w trakcie każdego spotkania z uczniem. Nauczyciel-wychowawca jest autorytetem dla swoich uczniów.

         Posiada następujące umiejętności wychowawcze:

 • organizuje życie klasy
 • dba o dobro uczniów
 • ma dobry kontakt z uczniami
 • jest życzliwy
 • jest sprawiedliwy
 • prowadzi ciekawe lekcje
 • jest odpowiedzialny
 • jest kreatywny, otwarty na nowe pomysły
 • jest konsekwentny
 • zna i stosuje nowe technologie
 • dokształca się
 • wspiera i motywuje uczniów
 • wierzy w swoich uczniów
 • daje pozytywny przykład
 • stwarza możliwości do zespołowego rozwiązywania problemów
 • jest wyrozumiały
 • jest opiekuńczy
 • jest empatyczny
 • jest tolerancyjny
 • ma poczucie humoru.

Mocne i słabe strony szkoły

        Na podstawie analizy nadzoru pedagogicznego, ewaluacji zewnętrznej, analizy badań ankietowych opinii o szkole wśród uczniów, rodziców i nauczycieli określiłam mocne i słabe strony szkoły. Pozwoliło mi to na scharakteryzowanie sytuacji wewnętrznej szkoły, opisanie otoczenia, wskazanie, jakie w nim tkwią szanse, a jakie zagrożenia. W planie rozwoju szkoły oparłam się głównie na jej mocnych stronach, będących efektem działań całej społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektora, pracowników niepedagogicznych). Nie zapomniałam również o słabych stronach, które postaram się wyeliminować lub zminimalizować. Określiłam najważniejsze cele, które zostaną osiągnięte w wyniku realizowania zadań zawartych w koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły.

MOCNE STRONY

 1. Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej.
 2. Nauczyciele posiadają świadomość ustawicznego dokształcania i doskonalenia.
 3. Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
 4. Zapewnione są warunki do pracy nauczycieli skoncentrowanej na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się.
 5. Widoczna jest dbałość o odpowiednie warunki do wdrażania procesów edukacyjnych.
 6. Wspieranie uczniów z mniejszymi możliwościami- zajęcia wyrównawcze.
 7. Zapewniona jest pomoc pedagogiczno- psychologiczna dla uczniów.
 8. Zapewnione są zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne.
 9. Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi profilaktykę uzależnień oraz promującymi zdrowy styl życia i zachowanie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
 10. Udział i organizowanie wydarzeń kulturalnych, imprez i uroczystości szkolnych, gminnych i powiatowych.
 11. Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, co korzystnie wpływa na rozwój uczniów.
 12. Wszyscy chętni uczniowie mają zapewnione dożywianie ( dwudaniowy obiad), mleko, a uczniowie kl. 0-III warzywa i owoce.
 13. Dość dobre warunki lokalowe.
 14. Bardzo dobra frekwencja uczniów ( ok.95%)- tendencja ta utrzymuje się od wielu lat.

SŁABE  STRONY

 1. Brak systematycznego reagowania niektórych nauczycieli na przejawy niewłaściwego zachowania.
 2. Niepełna dyspozycyjność części nauczycieli, wynikająca z podejmowania dodatkowej pracy.
 3. Niektórzy nauczyciele wykazują zbyt małe zaangażowanie w rozwój, życie szkoły i pracę dla ucznia.
 4. Brak sukcesów w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim.
 5. Zbyt mało nauczycieli promuje szkołę na stronie internetowej szkoły.
 6. Brak wytrwałości u uczniów w korzystaniu z zajęć dodatkowych.
 7. Zbyt małe zainteresowanie części rodziców życiem szkoły.

SZANSE

 1. Udział uczniów w innowacjach i projektach pomagających w zdobyciu dodatkowych kompetencji.
 2. Podwyższenie wyników egzaminów.
 3. Promocja szkoły poprzez udział i zdobywanie czołowych miejsc w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych.
 4. Współpraca nauczycieli wspomagająca rozwój i edukację dziecka.
 5. Nowa pracownia komputerowa, dostęp do Internetu w każdej sali dydaktycznej.
 6. Dostosowanie organizacji pracy szkoły do oczekiwań i potrzeb uczniów i ich rodziców.
 7. Współpraca z instytucjami i organizacjami.
 8. Tworzenie właściwego klimatu szkoły większa integracja grona pedagogicznego, uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły.
 9. Podniesienie ogólnej kultury uczniów.
 10. Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie przemocy- rozwijanie prawidłowych relacji wśród uczniów, przeciwdziałanie agresji.

ZAGROŻENIA

 1. Zbytnia tolerancja części nauczycieli i rodziców na niewłaściwe zachowanie uczniów.
 2. Zbyt małe zainteresowanie niektórych rodziców postępami dzieci w nauce.
 3. Negatywny wpływ środowiska pozaszkolnego uczniów.
 4. Negatywna rola mediów ( złe wzorce osobowe, promocja przemocy i konsumpcjonizmu).
 5. Możliwość pojawienia się zagrożeń ( alkoholizm, nikotynizm, narkomania, przemoc).
 6. Nasilanie się problemów psychicznych i emocjonalnych wśród uczniów oraz w ich środowisku rodzinnym.
 7. Brak nawyku wytrwałego uczenia się oraz korzystania z dóbr kultury.
 8. Biurokracja.
 9. Brak środków finansowych.

 Kierunki rozwoju

 1. Dbałość o jakość pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły poprzez systematyczne podejmowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie optymalnych warunków dla sprawnego i efektywnego procesu nauczania- uczenia się.
 2. Współpraca i współodpowiedzialność z ukierunkowaniem na zapewnienie współuczestnictwa przedstawicieli społeczności szkolnej w realizacji statutowych zadań szkoły.
 3. Zapewnienie uczniom rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.

Strategiczne obszary pracy szkoły

1. Podnoszenie efektów kształcenia

   Ważnym elementem w procesie edukacyjnym jest wszechstronny rozwój uczniów. Gwarancję tego rozwoju zapewnia dobra organizacja procesu kształcenia, która umożliwia pełną realizację zadań szkoły oraz osiągnięcie celów edukacyjnych i realizację treści programowych. Zadania, jakie sobie stawia nasza szkoła są adekwatne do oczekiwań uczniów i ich rodziców. Współczesny uczeń powinien nie tylko otrzymać wiedzę gwarantowaną podstawą programową, ale również nauczyć się ją samodzielnie zdobywać i wykorzystywać w praktyce.

Zadania:

 1. Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych, z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii.
 2. Rozwijanie kompetencji medialnych u uczniów, stosowanie technologii informacyjnej przy tworzeniu prezentacji i projektów uczniowskich.
 3. Pogłębianie wiedzy uczniów z różnych dziedzin oraz zdobywanie umiejętności samokształcenia.
 4. Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez stosowanie urozmaiconych, aktywizujących i atrakcyjnych form i metod pracy dostosowanych do stworzenia wszystkim uczniom warunków pełnego i efektywnego rozwoju ich uzdolnień.
 5. Wykorzystanie technik informacyjno - komunikacyjnych na lekcjach z różnych przedmiotów w szczególności zasobów Internetu, wykorzystania projektorów i tablic interaktywnych.
 6. Badanie i diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów na różnych poziomach nauki.
 7. Prowadzenie systematycznej ewaluacji procesu dydaktycznego i dokonywanie niezbędnych zmian w celu uzyskania maksymalnej efektywności.
 8. Doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania pod kątem wspierania i motywowania ucznia do nauki.
 9. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli zgodnie z planem rozwoju szkoły, rozpoznanymi potrzebami szkoły i poszczególnych nauczycieli.

Wskaźniki sukcesu:

 1. Nasi uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki na egzaminach zewnętrznych, a sama placówka ma coraz wyższą efektywność nauczania.
 2. Atrakcyjność metod, form, technik oraz duże zaangażowanie nauczycieli korzystnie wpływa na rozwój uczniów i ich sukcesy edukacyjne.
 3. Uczniowie zajmują dobre lokaty w zawodach sportowych, konkursach.
 4. Nasi uczniowie samodzielnie proponują i realizują projekty edukacyjne pod opieką nauczycieli.
 5. W szkole znane są całej społeczności szkolnej zasady oceniania zawierające wymagania edukacyjne i spełniające funkcję informacyjną, motywującą oraz wspomagającą.
 6. Dyrektor uwzględnia środki budżetowe w Planie Budżetowym na cele związane z podnoszeniem kwalifikacji i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. 

2. Działalność opiekuńczo- wychowawcza i bezpieczeństwo

     Szkoła realizuje spójny Program Wychowawczo- Profilaktyczny uwzględniający, m.in. oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję szacunku dla innych i dla samego siebie, samorządność uczniowską, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W procesie wychowania uczestniczą rodzice i nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz instytucje wspomagające pracę szkoły. Podejmowane są też działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa, co zapewnia uczniom i pracownikom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki. Rozpoznawane są także potrzeby w zakresie opieki nad uczniami i zapewnione są dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują.

Zadania:

1. Budowanie przyjaznego klimatu w szkole. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, komfortu psychicznego, poszanowania ich godności i praw koniecznych do nawiązania pozytywnych relacji.
2. Diagnozowanie i monitorowanie stanu bezpieczeństwa w szkole.
3. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów umożliwiające prawidłowe dobieranie metod wychowawczych w szkole.
4. Podejmowanie działań zapobiegających agresji i innym niepożądanym zjawiskom we współpracy z rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, GOPS-em oraz innymi instytucjami i organizacjami.
5.  Propagowanie skutecznych oddziaływań wychowawczych wśród rodziców poprzez, m.in. pedagogizację, konsultacje, rozmowy.
6. Wspomaganie rodziców i rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych: indywidualne spotkania z nauczycielem wychowawcą, spotkania z pedagogiem, psychologiem, spotkania z dyrektorem szkoły.
7. Dbanie o dzieci ze specjalnymi potrzebami: zajęcia wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjno- kompensacyjne,  zajęcia logopedyczne, współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły.
8. Zapewnienie przyjaznej atmosfery i warunków sprzyjających rozwojowi i edukacji dzieci niepełnosprawnych.
9.Zapewnienie pomocy socjalnej dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej: bezpłatne obiady, stypendia socjalne, doraźne wsparcie ze strony społeczności szkolnej.
10. Ochrona przed negatywnym wpływem mediów oraz niewłaściwym korzystaniem z urządzeń mobilnych.
11. Uczenie wychowanków odpowiedzialności, samodzielności i wrażliwości. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do siebie, rozwijania samoświadomości.
12. Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych, postaw asertywnych, umiejętności obrony własnego zdania i przeciwstawiania się naciskom, ukazywanie szkodliwości używek.
13. Kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności kulturowych, religijnych i rasowych, a także światopoglądowych.
14. Kultywowanie tradycji narodowej, lokalnej i szkolnej.

 

Wskaźniki sukcesu:

1.Uczniowie i rodzice postrzegają szkołę i jej otoczenie jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce.
2. Wszystkie podmioty społeczności szkolnej współpracują ze sobą w oparciu o wzajemne poszanowanie.
3. Uczniowie, rodzice i pracownicy znają wzajemne prawa i obowiązki, akceptują je i przestrzegają.
4. Uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów.
5. Działania wychowawcze szkoły uwzględniają wychowanie patriotyczne i obywatelskie, tradycję, obrzędy oraz ceremoniał szkoły, a także edukację regionalną.
6. W szkole powstają i są realizowane inicjatywy promujące zdrowy tryb życia- inicjatywy te wpływają na postawy uczniów.
7. Szkoła posiada rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie opieki i pomocy socjalnej.
8. Uczniowie wymagający opieki i pomocy socjalnej taką pomoc otrzymują.

 

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły

    Współpraca ze środowiskiem lokalnym przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym. Szkoła jest otwarta na współpracę z instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym oraz na współpracę z indywidualnymi partnerami. Potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność. Nauczyciele, uczniowie i rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej społeczności. Ogromne szanse dla rozwoju szkoły tkwią  także w dobrze przygotowanej i zorganizowanej promocji szkoły. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym, to także okazja do aktywizowania uczniów do działalności na rzecz szkoły, a tym samym umacniania ich więzi ze szkołą. Udział uczniów w promocji szkoły pozwala uatrakcyjnić proces edukacyjny, a powierzanie odpowiedzialnych zadań pozwala oddziaływać na wychowanie, co z kolei sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku oraz angażowanie społeczności lokalnej w prace na rzecz szkoły.

Zadania:

 1. Organizowanie i współorganizowanie imprez i wydarzeń szkolnych, gminnych, powiatowych.
 2. Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne.
 3. Godne reprezentowanie szkoły na forum środowiska lokalnego przez udział własny, udział kadry pedagogicznej oraz  Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
 4. Współpraca z innymi placówkami oświatowymi i instytucjami wspomagającymi działalność szkoły.
 5. Integrowanie środowiska lokalnego podczas organizowanych przez szkołę wydarzeń.
 6. Współpraca z lokalnymi mediami w celu promowania pozytywnego wizerunku szkoły i prezentowania działalności szkoły w środowisku.
 7. Promocja działań szkoły poprzez stronę internetową szkoły, ekspozycje prac i osiągnięć uczniowskich.
 8. Organizowanie i udział w różnych projektach i konkursach międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

Wskaźniki sukcesu:

 1. Osiągnięcia i spełnianie oczekiwań środowiska przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły.
 2. Szkole pomagają partnerzy zewnętrzni, sponsorzy i jej przyjaciele.
 3. Uczniowie i rodzice angażują się w różnorodne imprezy kulturalne, konkursy oraz uroczystości organizowane na terenie gminy.
 4. Sukcesy uczniów są znane w środowisku pozaszkolnym.

4. Współpraca z rodzicami

   Warunkiem sukcesu uczniów jest pozytywna współpraca szkoły z rodzicami, która wpływa na ich harmonijny rozwój i postępy w nauce. Daję również szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wszechstronny rozwój dzieci. Współpraca pomiędzy radą rodziców, dyrektorem szkoły
i gronem pedagogicznym opiera się na wzajemnym partnerstwie, pełnym zaufaniu i szacunku. Wiele przedsięwzięć jest podejmowanych wspólnie, a w przypadku różnicy stanowisk- na zasadzie kompromisu. Działania rady rodziców konstruktywnie wspierają pracę nauczycieli i pomagają w realizacji statutowych zadań szkoły.

Zadania:

 1. Stwarzanie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami.
 2. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w pracach Rady Rodziców.
 3. Uwzględnianie i realizacja wniosków i inicjatyw zgłaszanych przez rodziców.
 4. Organizowanie wspólnie z rodzicami imprez i uroczystości szkolnych, np. Jasełka, Zabawa choinkowa.
 5. Zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach szkolnych.
 6. Podejmowanie wspólnych działań wzmacniających motywację do nauki ( nagrody książkowe na zakończenie roku, listy gratulacyjne).
 7. Stworzenie dobrego systemu przepływu informacji, m.in. poprzez wykorzystanie strony internetowej szkoły, opracowanie terminarza imprez i uroczystości szkolnych, umieszczaniem informacji na tablicy ogłoszeń.
 8. Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych dotyczących ich dzieci.

Wskaźniki sukcesu:

 1. Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt z nauczycielami i wychowawcami.
 2. Rodzice biorą udział w różnego rodzaju formach działalności szkoły, wspomagając ją w miarę swoich możliwości.
 3. W szkole funkcjonuje reprezentacja rodziców, jej udział w podejmowaniu ważnych problemów szkolnych jest znaczący.
 4. Rodzice są uczestnikami procesu edukacyjnego- wyrażają opinie w sprawach uczniów, szkoły, projektowanych działań z uwzględnieniem ich stanowiska i oczekiwanej pomocy.

5. Rozwój samorządności uczniowskiej

   Sprawnie funkcjonujący Samorząd Uczniowski w szkole to ważne narzędzie w kształceniu u młodych ludzi umiejętności współdecydowania o własnej wspólnocie. Jako dyrektor placówki zachęcam do patrzenia na Samorząd Uczniowski w szkole jako proces uczenia się młodych ludzi samorządności, umiejętności brania spraw w swoje ręce, podejmowania oddolnych działań, współdecydowania o pewnych wspólnych kwestiach, w których przewodnikami są nauczyciele.

Zadania:

 1. Budowanie wspólnoty poprzez kultywowanie tradycji szkolnej oraz organizację różnych form spotkań integracyjnych, takich jak: wycieczki, dyskoteki, uroczystości szkole.
 2. Kształtowanie współodpowiedzialności poprzez:                                                        

  * Uczenie odpowiedzialności za podjęte działania

        * Opiekę starszych uczniów nad młodszymi

        * Kształtowanie empatii poprzez udział uczniów  w działaniach charytatywnych

        * Udział uczniów w akcjach promujących szkołę.

      3. Współdecydowanie poprzez:

* Stwarzanie uczniom przestrzeni do aktywności i samorządności

* Realizacja w procesie dydaktyczno- wychowawczym zagadnień dotyczących demokracji, tolerancji i postaw obywatelskich

* Realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich.

Wskaźniki sukcesu:

 1. Samorząd Uczniowski działa na rzecz uczniów i samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące swojej działalności zgodnie z przepisami prawa.
 2. Podejmowane działania Samorządu Uczniowskiego mają wpływ na życie szkoły.
 3. Uczniowie reprezentują swoje interesy wobec nauczycieli, rodziców i administracji oświatowej.
 4. Uczniowie w sposób demokratyczny wybierają swoich przedstawicieli.

6. Infrastruktura

    Szkoła jest dobrze zorganizowana, posiadająca sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, wykorzystująca zasoby materialne, stale wzbogacająca się w środki dydaktyczne umożliwiające pełną realizację jej zadań.

Zadania:

 1. Utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym
 2. Dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenie.
 3. Utrzymanie na bieżąco czystości budynku.
 4. Malowanie sal lekcyjnych.
 5. Zakup siłowni zewnętrznej.
 6. Utrzymanie boisk szkolnych w odpowiednim stanie do użytku szkolnego.
 7. Doposażenie szkoły w nowy sprzęt komputerowy do pracowni komputerowej i pokoju nauczycielskiego.
 8. Wzbogacanie bazy dydaktycznej, powiększanie księgozbioru biblioteki szkolnej i sprzętu sportowego.

Wskaźniki sukcesu:

 1. Budynek szkolny zapewnia przebywającym w nim osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki.
 2. Stan obiektów, pomieszczeń i ich estetyka zaspokaja potrzeby uczniów, rodziców, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w zakresie realizacji zadań szkoły.
 3. Szkoła jest wyposażona w nowoczesne urządzenia i środki dydaktyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz księgozbiór zgodny z potrzebami uczniów i nauczycieli.
 4. Zorganizowana jest biblioteka dostępna dla wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców.

7. Zarządzanie szkołą i organizacja

Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z obowiązującym prawem we wszystkich jej sferach:

1. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły.

2. W zakresie spraw organizacyjnych.

3. W zakresie spraw finansowych.

4. W zakresie spraw administracyjno- gospodarczych oraz biurowych.

5. W zakresie spraw porządkowych i bhp.

6. W zakresie spraw pracowniczych.

Wskaźniki sukcesu:

 1. Statut szkoły oraz inne akty wewnętrzne i dokumenty są zgodne z przepisami prawa. W zależności od potrzeb są modernizowane i aktualizowane oraz udostępniane pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym, uczniom i rodzicom.
 2. System pozyskiwania i obiegu informacji w szkole działa sprawnie, sprzyja współpracy dyrektora szkoły z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły.
 3. Szkoła realizuje wydatki związane z działalnością szkoły zgodnie z Planem Budżetowym zatwierdzonym na dany rok przez organ prowadzący.
 4. Działalność administracyjno- gospodarcza oraz biurowa jest prawidłowo prowadzona zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych.
 5. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy jest zapewniony i zgodny z przepisami prawa.
 6. Przestrzegane są przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych.
 7. Szkoła pozyskuje fundusze pozabudżetowe.

 Zakończenie

    W przedstawionej przeze mnie koncepcji rozwoju szkoły przedstawiłam tylko wybrane zadania. Szczegółowe zadania będą wymagały ustawicznego analizowania i modyfikowania. Wspólna praca całego zespołu pedagogicznego i niepedagogicznego przy zaangażowaniu rodziców, uczniów i wsparcia organu nadzorującego i prowadzącego jest gwarancją sukcesu naszej szkoły.

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogowa si, aby mc doda wiadomo.

23-04-2010 21:34
Nasza Szkoła jest super Wink

20-04-2010 12:20
W naszej szkole wszystko jest SUPER Shock

11-04-2010 20:24
jaka najlepsza Bombowa

31-03-2010 13:21
Nasza szkoła jest fajna Grin

19-03-2010 21:40
Świetnie, że powstała strona szkoły Wink Smile

16-03-2010 11:48
cześć piękna Pfft

16-03-2010 11:47
Cześć

16-03-2010 11:46
Pfft

16-03-2010 11:46
CO ROBIMY NA W-F ??????????????? ;P

16-03-2010 11:45
SIEMA Wink